Aktualności
X Winobraniowe Spotkania Teatralne
Monodram
Leony 2007
Zespół art.
Repertuar
O repertuarze
W przygotowaniu
Przegląd Współczesnego Dramatu
II Letni Festiwal Off Teatr
Winobraniowe Spotkania Teatralne
Powinobraniowe Spotkania Teatralne
Nowe fotele
Sponsorzy
Noce poezji
Oferta dla szkół
Leony 2006
Kronika
Archiwum
O Teatrze
Wydawnictwa
Linki
Przetargi
Projekty
Kontakt
Liczba odwiedzin:
000000
od 10.04.2007
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT DACHU

28 WRZEŚNIA 2007r.

Zielona Góra , dnia 28.09.2007r

Decyzja Komisji Przetargowej

Przetarg nieograniczony na remont dachu o konstrukcji drewnianej na budynku Teatru przy ul. Wyspiańskiego 15 a w Zielonej Górze – nr sprawy 6/ZA/07
Nr ogłoszenia 159587 – 2007 w portalu UZP.
Decyzja Komisji Przetargowej podjęta po stwierdzeniu braku ofert na ogłoszony przetarg
Na ogłoszony przetarg nieograniczony na remont dachu na budynku Teatru przy ul. Wyspiańskiego 15 a w Zielonej Górze nie złożono żadnej oferty.
Zamawiający na podstawie art.93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 82 z 2007r, poz. 560 ) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Andrzej Nowak

DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY - POKRYCIE DACHOWE

6 WRZEŚNIA 2007r.

Zielona Góra, dnia 06.09.2007r

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
Drugi przetarg nieograniczony na na remont pokrycia dachowego na budynku Lubuskiego Teatru przy ul. Wyspiańskiego 15a w Zielonej Górze z dnia 06.09.2007
Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości nr 3/5 ;nr telefonu /0 68/ 452 72 72 do 75, nr fax /0 68/ 452 72 52

Ogłoszenie w Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych numer 159587-2007 z dnia 06.09.2007 roku.

I. Przedmiot zamówienia :
Wymiana pokrycia dachowego z papy asfaltowej na podłożu drewnianym na papę termozgrzewalną z wymianą obróbek blacharskich oraz wymianą częściową deskowania dachu.
Warunki udziału w przetargu w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
 

Załączniki:

 1. przet.og.dach.
 2.  SIWZ
 3. op.p.z.
 4. Przet.Wysp. (to jest kosztorys)
 5. ST. dachy
 6. DR.OF.
 7. Oś.SIWZ
 8. um.rem.
 9. Karta Gwarancyjna

PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI - UNIEWAŻNIENIE

6 WRZEŚNIA 2007r.

Zielona Góra , dnia 17.08.2007r

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż klimatyzacji w budynku Teatru – etap realizacyjny II/I
Decyzja Komisji Przetargowej podjęta po otwarciu ofert
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż klimatyzacji na scenie i widowni St. Cynarskiego w budynku Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – etap II/I;
nr sprawy : 4/ZA/2007 ; nr ogłoszenia w BZP 127890 – 2007 w dniu 26.07.2007.
Złożona została jedna oferta firmy „IGLOTECHNIK” Sp. z o.o. z Zielonej Góry
Przewyższająca kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający na podstawie art.93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Andrzej Nowak
 

PRZETARG NA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO - DECYZJA

6 WRZEŚNIA 2007r.

Zielona Góra , dnia 05.09.2007r
Decyzja Komisji Przetargowej

Przetarg nieograniczony na remont dachu o konstrukcji drewnianej na budynku Teatru przy ul. Wyspiańskiego 15 a w Zielonej Górze – nr sprawy 5/ZA/07
Nr ogłoszenia 140802 – 2007 w portalu UZP.
Decyzja Komisji Przetargowej podjęta po stwierdzeniu braku ofert na ogłoszony przetarg
Na ogłoszony przetarg nieograniczony na remont dachu na budynku Teatru przy ul. Wyspiańskiego 15 a w Zielonej Górze nie złożono żadnej oferty..
Zamawiający na podstawie art.93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. Nr 82 z 2007r, poz. 560 ) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Andrzej Nowak
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI

17 SIERPNIA 2007r.

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż klimatyzacji w budynku Teatru – etap realizacyjny II/I
Decyzja Komisji Przetargowej podjęta po otwarciu ofert
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż klimatyzacji na scenie i widowni St. Cynarskiego w budynku Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – etap II/I;
nr sprawy : 4/ZA/2007 ; nr ogłoszenia w BZP 127890 – 2007 w dniu 26.07.2007.
Złożona została jedna oferta firmy „IGLOTECHNIK” Sp. z o.o. z Zielonej Góry
Przewyższająca kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający na podstawie art.93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Andrzej Nowak

 

PRZETARG NA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

13 SIERPNIA 2006r.

Ogłoszenie na remont pokrycia dachowego na budynku Lubuskiego Teatru przy ul. Wyspiańskiego 15a w Zielonej Górze, w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 13.08.2007

Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze przy
Al. Niepodległości nr 3/5 ;nr telefonu /0 68/ 452 72 72 do 75
nr fax /0 68/ 452 72 52

Ogłoszenie w Portalu Internetowym Urzędu Zamówień
Publicznych numer 140802-2007 z dnia 13.08.2007 roku.

I. Przedmiot zamówienia :

Wymiana pokrycia dachowego z papy asfaltowej na podłożu drewnianym na papę termozgrzewalną z wymianą obróbek blacharskich oraz wymianą częściową deskowania dachu.
Warunki udziału w przetargu w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY - \MONTAŻ KLIMATYZACJI

27 LIPCA 2007r.

Zielona Góra: Klimatyzacja sceny i widowni wraz z foyer im. St. Cynarskiego w budynku Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze
Numer ogłoszenia: 127890 - 2007; data zamieszczenia: 26.07.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego, ul. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 0 68 452 72 72 do 75 wew. 50, fax 0 68 452 72 52.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Klimatyzacja sceny i widowni wraz z foyer im. St. Cynarskiego w budynku Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż 2 szt central nawiewno-wywiewnych oraz 2 szt agregatów lodowych z kompletem podłaczeń instalacyjnych oraz kanały wraz z ich izolacją i rozruch klimatyzacji.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 93.00.00.00-8, 45.33.12.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.spełniają wymagania art.22 ust.1 Ustawy PZP 2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP 3. nie zalegają ze składkami do ZUS i Urzędu Skarbowego ocena spełnienia warunku : spełnia/nie spełnia

· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.oferta wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 i art.24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalnosci gospodarczej , wystawionego nie wczesniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń ,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. imienny wykaz kadry kierowniczej przewidzianej do realizacji usługi wraz z informacją na temat kawlifikacji zawodowych oraz przewidywanych dla nich funkcji w niniejszym zamówieniu wraz z niezbędnymi uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i wg potrzeby zaświadczenie lub decyzje o wpisie do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego; 5. informacja z banku, w którym wykonanca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiace przed upływem terminu składania oferty lub polisy potwierdzającej , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności gospodarczej; 6. w celu potwierdzenia, zę Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiajacy żąda wykazu co najmniej trzech wykonanych usług , po cenie wynoszącej co najmniej 50% zaoferowanej ceny i wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, ze usługi zostały wykonane należycie; 7. Do wykonawców majacych siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zastosowane zostaną unormowania $2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 2.IV. 2004r. w sprawie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.Nr 71, poz. 645) 8. Brak spełnienia któregokolwiek z tych warunków będzie skutkować odrzuceniem oferty Oferta wraz z oświadczeniem i załacznikami musi być podpisana na kazdej stronie przez wykonawcę i strony ponumerowane oraz złożone w zamkniętym opakowaniu z napisem ,oferta na dostawę i montaż klimatyzacji w budynku Teatru-etap II/I W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej wykonawców oferta musi spełniać dodatkowo następujące wymagania : 1. w odniesieniu do kazdego z wykonawców zawierać dokumenty, októrych mowa powyżej, 2. wykonawcy występujacy wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1. Cena - 90
 • 2. Skrócenie terminu wykonania usługi - 5
 • 3. Czasokres gwarancji - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.zgora.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Lubuskiego Teatru przy Al. Niepodległości 3/5 w Zielonej Górze , w dni robocze w godz. 8: do 14:30 lub dział administracji w godz. 9:00 do 14:00.,pok.nr 14.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2007 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat w budynku Teatru- pok. nr 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

PRZETARG OGRANICZONY - MONTAŻ KLIMATYZACJI

20 LIPCA 2007r.

Zielona Góra , dnia 20.07.2007r

Decyzja Komisji Przetargowej podjęta po otwarciu ofert.

Przetarg ograniczony z dnia 18.07.2007r na dostawę i montaż klimatyzacji na scenie i widowni im. St. Cynarskiego w budynku Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5.
Oznaczenie sprawy : 1/ZA/2007r
Złożona najkorzystniejsza oferta firmy IGLOTECHNIK Sp. z o.o. z Zielonej Góry przewyższa kwotę , którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na podstawie art.93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Przewodniczący Komisji Przetargowej: Andrzej Nowak

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NA SPRZĄTANIE

18 LIPCA 2007r.

Zielona Góra, dnia 18.07.2007r.

Decyzja Komisji Przetargowej podjęta po otwarciu ofert

Przetarg nieograniczony z dnia 16.07.2007r. na bieżące utrzymanie czystości w budynkach
wraz z przyległym zewnętrznym terenem i dziedzińcem Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze
przy al. Niepodległości 3/5.
Oznaczenie sprawy: 2/ZA/2007r

Złożona najkorzystniejsza oferta firmy IMPEL CLEANING Sp. z o.o. Oddział Wielkopolsko-Lubuski
z Zielonej Góry przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.
Przewodniczący Komisji Przetargowej:  Andrzej Nowak

PRZETARG NIEOGRANICZONY - BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

7 PAŹDZERNIKA 2006r.

Przetarg nieograniczony

Na bieżące utrzymanie czystości w budynkach Teatru i przyległym zewnętrznym terenie wraz z dziedzińcem w Lubuskim Teatrze przy al. Niepodległości 3/5 w Zielonej Górze.

Nr ogłoszenia w portalu UZP : 111820-2007 ; zamieszczone dnia 04.07.2007r

1. Czasokres realizacji zamówienia : od 1.08.2007r do 31.07.2010 r = 36 miesięcy

2. Kryterium oceny oferty = najniższa cena

3. Termin złożenia oferty = 16.07.2007r do godziny 12:00

4. Miejsce złożenia oferty : sekretariat w budynku Lubuskiego Teatru , w dni robocze w godzinach 8:30 do 15:00

5. Otwarcie ofert dnia 16.07.2007r. godz. 12:15 w Salonie Artystycznym „Stańczyk” w budynku Teatru

Warunki udziału w przetargu zawarte są w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach.

Zielona Góra , dnia 04.07.2007r.

Załączniki:

PRZETARG OGRANICZONY - MONTAŻ KLIMATYZACJI

LIPIEC 2007r.

Poniżej zamieszczamy link do dokumentu zawierającego Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. Wniosek

OGŁOSZENIE O DOKONANIU WYBORU OFERENTA ORAZ O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

24 PAŹDZERNIKA 2006r.

Ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferenta oraz o udzieleniu zamówienia

Nr sprawy :5/ZA/2006

     Komisja Przetargowa Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego przy al. Niepodległości 3/5 w Zielonej Górze po analizie ofert złożonych w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę budynków i mienia Teatru , dokonała wyboru oferenta.
     Wybrano ofertę o najniższej cenie , tj . oferta na kwotę 169200,00 zł netto i 206424,00 zł brutto za przedmiot zamówienia firmy „LEXPAS” Sp. z o.o Z. P.Chr; mającą swoją siedzibę przy ul.Minikowo 2a w Poznaniu 61-355.
     Do dnia 13.10.2006r do godz. 12:00 wpłynęło do sekretariatu Teatru 6 ofert na wykonanie usługi ochrony budynków i mienia Lubuskiego Teatru.
     Oferta o najwyższej cenie za przedmiot zamówienia na kwotę 223200,00 zł netto i 272304,00 zł brutto .

Zielona Góra, dnia 23.10.2006r

 

Ostatnia aktualizacja 18.12.2007r. g.21:02
Wersja do druku e-mail wstecz wstecz do góry do góry
28.02.2021 r.
Najbliższe przedstawienie:


Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje oraz repertuar LT, wpisz swój adres e-mail:

dodaj usuń
OK
 
Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, możesz je zadać naszym pracownikom:
Impresariat LT


Łączy Nas ZielMAN

Zielonogórski Ośrodek Kultury
Zielonogórski
Ośrodek Kultury


Pajacyk

Serwis internetowy Lubuskiego Teatru dostępny jest za pośrednictwem ZMSK ZielMAN - www.zielman.pl